Обмен на опит

ЦНСТДМБУ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И АСИСТЕНТИ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В периода 15 -17 март 2017г. специалистите от ЦНСТДМБУ Драгоман участваха в Кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти в СОНИК СТАРТ.

В с. Пчелин (обл. София) се проведе тридневен форум, който срещна социалните работници и асистенти от Карлово, Първомай, Дупница, Левски, Балчик, Драгоман и Червен бряг.

Осъществи се високоефективен обмен на опит между специалистите от СОНИК СТАРТ, които споделиха своя опит. Обсъдиха се трудности и добри практики в процеса на предоставяне на услугите; способи и средства за социална работа; иновации в социалната работа; законодателната рамка; промени в нормативната уредба; превенция на прегарянето в социалната работа; взаимодействие между институции и социални услуги. Разгледаха се казуси, специално подготвени за целта, за да се изведат и основните техники и методи на работа и провокира достигането до нови идеи и решения в отделните случаи.

Всички специалисти си тръгнаха удовлетворени от работната среща, която подкрепи надграждането на знанията и уменията на участниците, както и повишаване на тяхната мотивация и затвърждаване на контактите и постоянния обмен с колеги. Кръглата маса даде възможност на всеки специалист да анализира своята дейност, стимулирайки креативността в работата и подкрепяйки ефективността в работата в социалните услуги.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В периода 3-4 октомври 2016г. в гр. Карлово се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работната среща събра специалистите от центровете в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Червен бряг.

Двудневният форум предостави пространство за дискутиране на ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГА И АРТ ТЕРАПЕВТА В СОНИК СТАРТ. Споделиха се добри практики между експертите в центровете, като това даде възможност на всички психолози и арт терапевти да почерпят от опита на своите колеги.

Инвестицията в човешкия ресурс е отличителна страна на СОНИК СТАРТ и провеждането на кръглата маса е само един от начините, които ежемесечно се прилагат за надграждане на знанията, уменията и увереността на всеки един експерт.7

1
2
3
4
5

 

КРЪГЛА МАСА НА ПСИХОЛОЗИТЕ И АРТ ТЕРАПЕВТИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ В СОНИК СТАРТ

mainadmin No Comments

В периода 3-4 октомври 2016г. в гр. Карлово се проведе Кръгла маса на психолозите и арт терапевтите в СОНИК СТАРТ. Работната среща събра специалистите от центровете в Карлово, Първомай, Дупница, Каварна, Левски, Драгоман и Червен бряг.

Двудневният форум предостави пространство за дискутиране на ТЕХНИКИ И МЕТОДИ В РАБОТАТА НА ПСИХОЛОГА И АРТ ТЕРАПЕВТА В СОНИК СТАРТ. Споделиха се добри практики между експертите в центровете, като това даде възможност на всички психолози и арт терапевти да почерпят от опита на своите колеги.

Инвестицията в човешкия ресурс е отличителна страна на СОНИК СТАРТ и провеждането на кръглата маса е само един от начините, които ежемесечно се прилагат за надграждане на знанията, уменията и увереността на всеки един експерт.

1
2
3
4
5

 

КРЪГЛА МАСА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ (2016)

mainadmin No Comments

В периода 07 – 09.04.2016 г. в къща за гости „Хаджигабаревата къща“ – с. Дълбок дол, община Троян, се проведе кръгла маса на социалните работници и социалните асистенти от Направление „Управление на социални услуги“ в СОНИК СТАРТ. В кръглата маса взеха участие експертите от Първомай, Карлово, Дупница, Левски, Драгоман, Каварна и Балчик. Работната среща премина по предварително подготвена и одобрена работна програма, чиято усилена предварителна подготовка създаде условия за пълноценна и максимално ефективна работа. Основни акценти на кръглата маса бяха: реализирането и администрирането на социалната работа в ЦОП, ДЦДУ, ЦНСТ, ДЦСХ, ЦНСТДУ и ДЦВХПУ; важните промени в нормативната база; обмяна на опит, ценни идеи, иновации, подходи, добри практики и срещани трудности в работата; методи за предотвратяване на професионалното прегаряне на социалния работник и др. Участниците имаха възможност да анализират своите силни и слаби страни, препятствията и предизвикателства, пред които се изправят по време на работния процес. След приключване на кръглата маса участниците посетиха и се срещнаха с работещи и потребители на Комплекс за социални услуги – с. Дълбок дол, където имаха възможността да се запознаят отблизо с работата на специалистите, да обменят опит и добри практики в социалната работа. Реализираният работен форум предостави възможност на специалистите за надграждане на професионалния опит и възможност за усъвършенстване ефективността на социалната работа в областта на социалните услуги в СОНИК СТАРТ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20