ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „СРЕДАТА, В КОЯТО МЛАДИТЕ ХОРА (ще) ЖИВЕЯТ“

admin No Comment
Новини Обучения

На 17.01.2019 г. продължи обучението на екипа от ЦНСТ Драгоман с обучители Илонка Костадинова, Ръководител на ЦОП Драгоман и Радостина Андонова (външен обучител) на тема: „Средата, в която младите хора (ще) живеят – рискове, възможности, подготовка“по проект “FID: To fulfil the impossible dreams”, финансиран от програма REC-AGRECA ction Grand, Европейска комисия – Брюксел, Модул 2.

Обучението е организирано  от  „Ноу-Хау Център за алтернативна грижа за децата“ към Нов Български Университет и надгради знания и умения представени в модул 1.

Съвкупността от усвоени знания ще бъдат приложени от екипа на ЦНСТ Драгоман с цел практически да подготвят децата от резидентната услуга за създаване на лични проекти за живота, който ги очаква след напускане на държавната грижа.

Едно от предизвикателствата пред екипа е да преодолее страха и безпокойството на децата от напускане на услугата. Обучителният екип предостави богата теоретична и практическа програма, като акцента е поставен на примерни проблемни ситуации, решенията им, ролеви игри и казуси, пред които екипът на ЦНСТ е изправен. Обучаваният екип сподели казуси от работата си и начина, по който се решават.