За екипа

ВИЛИСЛАВА СТОЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Родена съм в гр. София. През 2012 г. завърших бакалавър „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а от 2018 г. съм магистър по право и правоспособен юрист. Имам особен интерес в сферата на семейното и наследственото право. Имам 3 години опит в отдел „Закрила на детето“, 4 години в сферата нна администрацията и 2 години юридически стаж. Мечтата ми е професионален план е да съчетая двете си образования и опит в сферата на социалните услуги и закрила на детето. В момента изпълнявам длъжността ръководител Център за настаняване от семеен тип –Драгоман и Център за обществена подкрепа – Драгоман. Приемам ръководната позиция като нова възможност за развитие предизвикателство, а колегите и децата като ощеедно семейство за мен. В свободното си време обичам да спортувам, да участвам в маратони, да ходя по планините и на риболов. Мотото в живота ми е латинската сентенция „Carpe diem” – “Живей за мига“. За мен СОНИК СТАРТ е възможност да осъществяване на идеи за подобряване бъдещето на децата, ползващи социални услуги.
МАЯ ТИНЧЕВА
ПЕДАГОГ
Мая Тинчева заема длъжността педагог от 2018 г. Завършила е в СУ „Св. Климент Охридски“ Българска филология и история. Магистър, Преподавател по БЕЛ. От 19 години работи в социални услуги на различни длъжности. Била е главен експерт в ДАЗД. Като педагог в ЦНСТ, работи пряко с децата, организира и провежда педагогически и възпитателни консултации. Подпомага образователното развитие на потребителите, оказва помощ при усвояване на уроците и изгражда доверителна връзка с децата. Педагогът оказва подкрепа на екипа в ЦНСТ, както и подпомага социалната работа в индивидуални и групови занимания. Осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и организации. Установява и поддържа връзка със семейства и близки на потребителите. При необходимост подпомага социалният работник в работния процес.
РОСИЦА МИЛУШЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Социалният асистент има ключова роля за работата на Центъра: отговорен е за техническата поддръжка на работата на социалния работник, както и разписване на документи свързани със социалната работа, поддържане на успешна работна среда и обстановка, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи за безпроблемно протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на експертния персонал.
ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Емил Любомиров е завършил „СПТУ по хранително вкусова промишленост“ гр. София. Работи в ЦНСТ Драгоман от 2018 г. Провежда групова и индивидуална работа с децата, настанени в услугата. Отговаря за изготвянето на отчетната документация. Осигурява индивидуална подкрепа на децета; подпомага децата при правилно организиране на свободното време и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Съдейства и следи за редовното посещение на училищните занятия на децата; подкрепя ги в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка.
РУМЯНА КОСТАДИНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Румяна Костадинова изпълнява длъжността възпитател в ЦНСТ Драгоман от 2018 г. Преминала е през множество обучения в социалната сфера за повишаване качеството на работа с деца. Работи в подкрепа на потребителите в реализацията им в обществото и задоволяване на индивидуалните им потребности. Извършва мобилна работа, провежда индивидуална и групова работа с деца, както и трудотерапия. Планира и провежда групова и индивидуална работа с децата, оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Подпомага децата при правилно организиране на свободното време; подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение и др.
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Виолета Димитрова изпълнява длъжността възпитател в ЦНСТ Драгоман от 2019 г. Преминала е през множество обучения в социалната сфера за повишаване качеството на работа с деца. Работи в подкрепа на потребителите в реализацията им в обществото и задоволяване на индивидуалните им потребности. Извършва мобилна работа, провежда индивидуална и групова работа с деца, както и трудотерапия. Планира и провежда групова и индивидуална работа с децата, оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Подпомага децата при правилно организиране на свободното време; подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение и др.
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Георги Рангелов е завършил ПЖИ „Тодор Каблешков“. В ЦНСТ Драгоман работи от 2016 г. като възпитател. Преминал е през множество обучения в социалната сфера за повишаване качеството на работа с деца. Работи в подкрепа на потребителите в реализацията им в обществото и задоволяване на индивидуалните им потребности. Извършва мобилна работа, провежда индивидуална и групова работа с деца, както и трудотерапия. Планира и провежда групова и индивидуална работа с децата, оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Подпомага децата при правилно организиране на свободното време; подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение и др.
ИСКРА КИРОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Преминала е през множество обучения в социалната сфера за повишаване качеството на работа с деца. Работи в подкрепа на потребителите в реализацията им в обществото и задоволяване на индивидуалните им потребности. Извършва мобилна работа, провежда индивидуална и групова работа с деца, както и трудотерапия. Планира и провежда групова и индивидуална работа с децата, оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Подпомага децата при правилно организиране на свободното време; подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение и др.
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Николина Василева има завършено висше образование – медицинска сестра общ профил и здравни грижи в Медицински Университет „Йорданка Филаретова“ гр. София. В ЦНСТ Драгоман е назначена на длъжността медицинска сестра през 2016 г. Организира социалното обслужване на потребителите, подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на децата. Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначения от лекар, участва като специалист в здравната сфера в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за предоставяне на услугата, план за грижи. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата; здравната документация на Центъра. Осигурява наблюдението на хранителния и лекарствения режим на децата. Осъществява контрол над санитарно хигиенното състояние на Центъра и други дейности свързани с дейността на Центъра.