За екипа

ЕДИСЛАВ ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Едислав Христов роден гр.Перник. Завършил съм През 2014г ПГТ по АТТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. В момента изучавам Финанси -Финансово - счетоводен факултет, в УНСС Изпълнявам длъжността на възпитател в ЦНСТ - Драгоман от 2020г. Отговаря за изготвянето на очетната документация. Осигурява групова индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, подпомага на децата при правилно организиране - през свободното им време, и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Подпомага при изграждането им на самообслужване , хранене ,почивка , хигена -формира в тях хигиенни навици -добри отношения и други. Формирам у тях културно поведение и отговорно отношение , към общественото имущество.Стремежът ми е към постигане на разнообразен и богат по – съдаржание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Николина Василева има завършено висше образование – медицинска сестра общ профил и здравни грижи в Медицински Университет „Йорданка Филаретова“ гр. София. В ЦНСТ Драгоман е назначена на длъжността медицинска сестра през 2016 г. Организира социалното обслужване на потребителите, подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на децата. Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначения от лекар, участва като специалист в здравната сфера в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за предоставяне на услугата, план за грижи. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата; здравната документация на Центъра. Осигурява наблюдението на хранителния и лекарствения режим на децата. Осъществява контрол над санитарно хигиенното състояние на Центъра и други дейности свързани с дейността на Центъра.
АЛЕКСАНДЪР ГАВРИЛОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Александър Г. Гаврилов роден 11.08.1999, завършил съм 37 СУ,,Райна Княгиня” - София. В момента изучавам висше образование Бизнес- администрация и дигитален мениджмънт в Международно Бизнес Висше Училище - Ботевград. От месец май 2022г. съм възпитател на децата от ЦНСТ Драгоман. Отговарям за хигиенните навици на децата, за тяхното възпитание, и правилно развитие. Изготвям индивидуални и групови занятия в подкрепа на децата. Стремежът ми е да постигна разнообразен и богат живот на децата.
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Емилия Георгиева. Родена съм в град София. Живея в град Драгоман. Завършила съм средното си образование в СОУ Христо Ботев в гр. Драгоман с профил Туризъм. Завърших Публична администрация степен бакалавър в Стопанска академия Димитър Ценов в град. Свищов.
ДАНИЕЛА БИНЕВА
ПСИХОЛОГ
Има завършена бакалавърска степен психология във ВТУ“ Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Провежда специализирана психологическа диагностика; изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай; предоставя психологическо консултиране на ползвателите; оказва индивидуална и групова психологическа помощ; провежда консултации; групови сесии; кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група и участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, както и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуален план за психологическото развитие на потребителя.
МАРИАНА НИКОЛОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Мариана Стоименова Николова родена 03.07.1958 г . Завършила СОУ град Сливница! От месец юни 2022 г съм възпитател на децата от ЦНСТ град Драгоман! Отговарям за създаването трудови и хигиенни навици на децата, за формирането им като граждани с добро възпитание и отговорности в обществото! И за ролята на доброто образование за по-качествен и смислен живот ! Организирам интересни занимания, съобразени с техните интереси, които запълват свободното им време! В разговорите с децата, наблягам на вредата от така ширещата се агресия, завладяла напоследък подрастващите!
ДИМИТЪР ПЕТРОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Димитър Младенов Петров роден 03.08.2000 г. Завършил ПГТ ,,Никола Йонков Вапцаров’’ град Сливница От 2023г. февруари съм възпитател на децата от ЦНСТ град Драгоман. Отговарям за хигиенните навици на децата, за тяхното възпитание и правилно развитие. Изготвям индивидуални и групови занятия в подкрепа на децата. Стремежът ми е да постигна разнообразен и богат живот на децата.