Дейности

Екипът на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) организира ежедневието на децата според предварително изготвени заедно с децата общи правила. Дейностите, които Центърът предоставя, покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват:

Ежедневни дейности и посрещане на основни жизнени потребности

На децата е осигурена постоянна 24-часова грижа и подкрепа. За всяко дете е осигурено легло и шкаф, в който да пазят дрехите, личните си вещи и принадлежности за собствена употреба. На децата е осигурена необходимата като количество и качество храна, съобразена с техните потребности и утвърдени стандарти за детско хранене. Осигурени са условия, удобства и необходими материали за поддържане на хигиената на децата и Центъра.

Здравни дейности

На всяко дете е осигурен достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. На децата със специфични здравословни проблеми е осигурена допълнителна специализирана помощ от външни специалисти като логопед, специален педагог и др. В ЦНСТДМБУ се поддържат основни лекарства за оказване на първа помощ и оказване на първични здравни грижи.

Емоционална и психологическа подкрепа

Прилага се психо-социална подкрепа за преодоляване на кризи в развитието на децата. Психологичната подкрепа за децата е насочена към подобряване психичното състояние и стимулиране на тяхното развитие – емоционално, личностно, познавателно, социално. На децата се  осигурява професионална педагогическа и психологическа подкрепа за създаване на умения за общуване и самоконтрол и развиване на жизнени и социални умения.

Обучителни дейности

На всички деца в Центъра се осигурява достъп до подходящо заведение за предучилищно възпитание, образование и подкрепа в образователния процес. Екипът от специалисти в Центъра съдейства на децата да участват в различни форми на извънкласни занимания по интереси, както и за професионалното ориентиране и подготовка. На децата в Центъра са осигурени необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението им в училище. Осигурен е достъп на информация от различни подходящи източници.

Социална интеграция

Социалната интеграция се осъществява по разработени специализирани програми, обвързани с индивидуалната и групова работа с децата, настанени в ЦНСТДМБУ. Програмите целят максимално да задоволят индивидуланите потребности на децата и същевременно с това те да получат нови знания и умения, необходими за изграждането им като личности.

 1. Програма за мотивационно обучение
 2. Програма за обучение – ключови компетентности – откриване на лични стремежи и качества, мотивация за тяхното реализиране и приложение в живота.
  • Екипът на ЦНСТДМБУ съдейства на децата и младежите при техните контакти с институции и при административни процедури, организира издаването на лични документи.
  • Персоналът съдейства на децата да развиват умения и да натрупват знания, насърчава ги в самостоятелно мислене и създава възможности за самостоятелно вземане на решения.
  • Екипът на ЦНСТДМБУ подкрепя децата и младежите при изграждане на социални мрежи с приятели и роднини.

Организиране на свободното време

ЦНСТДМБУ съдейства и осигурява условия за включване на децата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните интереси на децата:

 • спортни занимания и състезания;
 • културни събития;
 • достъп до информация и масови медии;
 • курортни места и лагери;
 • клубове по интереси, ателиета, творчески и спортни школи;
 • отбелязване на значими лични събития и други национални и
 • религиозни празници;
 • игри;
 • развитие на таланти и др.

Работа с родители и семейства

На децата е осигурена възможността да възстановяват и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето. Оказва се специална подкрепа на детето при подготовката му за бъдеща реинтеграция в биологичното семейство, настаняване в приемно семейство или за осиновяване. Екипът на ЦНСТДМБУ осигурява сигурност, обособено пространство и време за срещи с роднини и близки.