Обучения

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В КРАНЕВО

mainadmin No Comments

В съответствие с Обучителната програма на СОНИК СТАРТ за 2017г., на 10-13.09.2017г. екипът на ЦНСТ – Драгоман участва в обучение с теми: „Методи техники и подходи за работа с деца с аутизъм. Специфика на играта и подбор на играчки за деца със специални потребности“ и „Методи за справяне с агресивно поведение на потребители с психично отклонение“.

Обучението се проведе в с. Кранево с обучители гл. ас. д-р Анета Атанасова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и Ивайло Йосифов – социален работник в Кризисен център.

Специалистите надградиха знания и умения, които са им необходими в пряката работа; създадоха нови контакти с колеги и обмениха опит, което способства повишаването на тяхната увереност и възможности в работата. Обучението се съчета с тиймбилдинг, който способства сплотяването на екипите на СОНИК СТАРТ.

fsdfmdm
jgkvk
jlvznl
nlznv

 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ЦНСТДМБУ – ДРАГОМАН ПРЕМИНАХА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ

mainadmin No Comments

Специалистите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“ и „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“ на 21 и 22 юли. Обучението води Ивайло Йосифов, магистър по социална психология, който притежава богата практика в консултиране, обучения и обмен на опит. Заедно със своите колеги от КСУ – Карлово, ЦОП и ДЦСХ – Драгоман, в първия от обучителните дни служителите на ЦНСТДМБУ работиха над темата: „Методи за работа с хиперактивни деца и семейства с доминираща/водеща фигура на детето“. Разясниха се: характеристиките на състоянието; поставянето на диагнозата; методи за работа и оказване на подкрепа на децата с хиперактивност и техните родители. В рамките на втория обучителен ден се разгледа темата: „Автоагресивно поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства“. Обсъдиха се главните характеристики на дезадаптираното поведение; видове; специфики на юношеския период като кризисен; поведенчески разстройства; самонараняване и форми на самонараняване; лечение. Споделиха се множество казуси, които дадоха възможност за разгръщане на темата и обвързването й с практическата дейност. Обучението способства надграждане на знания, които специалистите да приложат в бъдещата си работа.

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ НА СОНИК СТАРТ (2016)

mainadmin No Comments

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г., на 21 и 22 октомври в ЦОП – Първомай, служителите от ЦНСТДМБУ – Драгоман преминаха обучения: „Техники за работа със семейства, които не осъзнават нуждата от подкрепа“ и „Невербални и вербални техники за установяване на доверие. Езикът на тялото. Разбиране на невербална комуникация“, с обучител Ивайло Миланов.

През първия ден специалистите се запознаха с теоретичната рамка и надградиха умения по отношение на доверието в човешките взаимоотношения и уменията за изграждане на доверие; процес, нива и техники за ефективно общуване и навлязоха в обшитната територия на невербалната комуникация и нейното разчитане и използване в работата. В последващия ден екипите имаха възможност за надграждане на своята компетентност във връзка с работата с недоброволни клиенти и основно, по отношение на консултирането в социалната работа, мотивационно интервю, партньорски подход и идентифициране ресурсите на клиента. Обсъдиха се и водещите принципи в системата за закрила на детето, както и се акцентира върху различията между социалните групи в обществото. Социалните екипи взаимодействаха активно помежду си и с обучителя, което способства ефективната обмяна на опит не само в сферата, но и в рамките на други теми и подходи за работа.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА ЦНСТДМ – ДРАГОМАН

mainadmin No Comments

В съответствие с утвърдената Обучителна програма на СОНИК СТАРТ за 2016г. служителите на ЦНСТ „ЛИСКО“ преминаха обучение: Кризисна интервенция при бедствия, аварии и кризи. Обучението се проведе в гр. Драгоман на 11-12 юни 2016 г. с обучители: Ани Атанасова – доктор по психология, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Ивайло Йосифов – магистър по социална психология, директор на Кризисен Център за деца, пострадали от насилие и социален работник в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър, и Снежана Кънева – началник отдел “Сигурност, управление при кризи и oтбранително-мобилизационна подготовка” в Община Сливен.

През двата обучителни дни специалистите разгледаха темите: същност, видове и фази на кризата; стрес и дистрес; посттравматично стресово разстройство; специфични реакции на децата съобразно възрастовите периоди; работа с хора в криза, пътища за професионално въздействие; обявяване на бедствено положение; принципи, организация и структура, дейности, функции и задачи по защитата при бедствия; доброволни формирования и др. Обсъдиха се и конфликтите и начините за решаване; както и симптоми и начини за справяне с професионалното прегаряне. Интерактивните методи в обучението способстваха създаване на основа и усъвършенстване на знания и умения, необходими за работа със специфичните проблеми и конкретните потребности на деца и семейства, които намират подкрепа в социалната услуга.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20