За нас

Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.

Мисия на екипа: Ние дълбоко вярваме, че всяко дете има нужда от любов и подкрепа, каквато е в семейството, но, докато това се случи, изоставените деца трябва да получат по-добра среда за живот.

Капацитет: Капацитетът на центъра е 15 деца. Това са деца без родители или ако имат семейства и близки, то те не полагат необходимите грижи за израстването им като социално зрели граждани, поради причини от различно социално-икономическо естество.

Основната цел  е да даде възможност за РАВЕН СТАРТ на децата за пълноценно социално включване.

Насърчаването и оказването на подкрепа при развитието на индивидуалните ресурси и потенциал на потребителите са в основата на предоставянето на качествена социална услуга за СОНИК СТАРТ.

За осъществяването на основната си цел, екипът на Центъра в община Драгоман си поставя задачите: Осигуряване на уют и подкрепа в живота на детето в специално създадена, максимално близка до семейната среда; Осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа за всяко дете; Подкрепа възможностите за реинтеграция на всяко дете в биологичното семейство, осиновяване или настаняване в приемно семейство.

И още: засилване мотивацията и подобряване равния достъп до личностна реализация чрез удовлетворяване на индивидуалните потребности и желания на потребителите; превенция на социалното изключване на децата и младежите от ЦНСТ; повишаване тяхната квалификация; развиване на социални умения и засилване на мотивацията им за професионално развитие.

Услугата е 24-часова и се обезпечава от екип от специалисти.

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) – Драгоман функционира със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане като държавна дейност, делегирана за управление на местно ниво. Услугата е предоставена в управление на СОНИК СТАРТ от Кмета на община Драгоман. На база сключен Договор № Д-14-038/12.02.2014г., Община Драгоман възлага на СОНИК СТАРТ организацията и управлението на социалната услуга ЦНСТДМБУ, съобразно и в изпълнение на изготвена Програма за изпълнение на услугата.

На 01.04.2016г. СОНИК СТАРТ и Община Драгоман разписаха АНЕКС към основен Договор за управление на социални услуги, въз основа на който социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания“, разкрита със Заповед № РД 01-350/28.03.2016г. на Изпълнителния директор на Агенцията социално подпомагане Ивайло Иванов, се предоставя за управление на СОНИК СТАРТ, считано от дата 01.04.2016г.

Динамичното развитие на СОНИК СТАРТ предполага стремеж към непрекъснато надграждане на професионалния опит както на експертните екипи като цяло, така и индивидуално на всеки от членовете. Залегналият подход в организацията определя работата като динамична, нетипична, твърде разнообразна и понякога повече от предизвикателна. Приоритет е търсенето и залагането на иновативни решения, творчески, активен и атрактивен подход. В СОНИК СТАРТ традиционното предоставяне на социални услуги е преплетено с новаторство и амбиция, което предопределя резултатите от работата като качествени и трайни.