За екипа

ЕДИСЛАВ ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Едислав Христов роден гр.Перник. Завършил съм През 2014г ПГТ по АТТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. В момента изучавам Финанси -Финансово - счетоводен факултет, в УНСС Изпълнявам длъжността на възпитател в ЦНСТ - Драгоман от 2020г. Отговаря за изготвянето на очетната документация. Осигурява групова индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, подпомага на децата при правилно организиране - през свободното им време, и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Подпомага при изграждането им на самообслужване , хранене ,почивка , хигена -формира в тях хигиенни навици -добри отношения и други. Формирам у тях културно поведение и отговорно отношение , към общественото имущество.Стремежът ми е към постигане на разнообразен и богат по – съдаржание живот на децата в рамките на утвърдения режим на Центъра
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Николина Василева има завършено висше образование – медицинска сестра общ профил и здравни грижи в Медицински Университет „Йорданка Филаретова“ гр. София. В ЦНСТ Драгоман е назначена на длъжността медицинска сестра през 2016 г. Организира социалното обслужване на потребителите, подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на децата. Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначения от лекар, участва като специалист в здравната сфера в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за предоставяне на услугата, план за грижи. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата; здравната документация на Центъра. Осигурява наблюдението на хранителния и лекарствения режим на децата. Осъществява контрол над санитарно хигиенното състояние на Центъра и други дейности свързани с дейността на Центъра.
ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Гергана Йорданова, родена гр. София. Завършила съм през 2019 г. ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. От скоро работя като възпитател в ЦНСТ гр. Драгоман. Изготвям документация както подкрепа на децата, подпомагам за правилното организиране и изграждане. Стараем се да допринесем колкото се може по-добър живот на децата в "Центъра".
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Емилия Георгиева. Родена съм в град София. Живея в град Драгоман. Завършила съм средното си образование в СОУ Христо Ботев в гр. Драгоман с профил Туризъм. Завърших Публична администрация степен бакалавър в Стопанска академия Димитър Ценов в град. Свищов.
ДАНИЕЛА БИНЕВА
ПСИХОЛОГ
Има завършена бакалавърска степен психология във ВТУ“ Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Провежда специализирана психологическа диагностика; изготвя психологически заключения, за да подпомогне отделния случай; предоставя психологическо консултиране на ползвателите; оказва индивидуална и групова психологическа помощ; провежда консултации; групови сесии; кризисни интервенции. Разработва с екипа на Центъра индивидуалните оценки и индивидуалните планове за работа с целевата група и участва в разработването на груповите планове за работа, тяхната реализация и актуализация, както и в индивидуалните и групови консултации с потребителите и семействата. Участва в оценяването на индивидуалните нужди на всяко лице и родителския капацитет на семейството и в изготвянето на индивидуален план за психологическото развитие на потребителя.