За екипа

ВИЛИСЛАВА СТОЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ / СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Родена съм в гр. София. През 2012 г. завърших бакалавър „Социални дейности“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а от 2018 г. съм магистър по право и правоспособен юрист. Имам особен интерес в сферата на семейното и наследственото право. Имам 3 години опит в отдел „Закрила на детето“, 4 години в сферата нна администрацията и 2 години юридически стаж. Мечтата ми е професионален план е да съчетая двете си образования и опит в сферата на социалните услуги и закрила на детето. В момента изпълнявам длъжността ръководител Център за настаняване от семеен тип –Драгоман и Център за обществена подкрепа – Драгоман. Приемам ръководната позиция като нова възможност за развитие предизвикателство, а колегите и децата като ощеедно семейство за мен. В свободното си време обичам да спортувам, да участвам в маратони, да ходя по планините и на риболов. Мотото в живота ми е латинската сентенция „Carpe diem” – “Живей за мига“. За мен СОНИК СТАРТ е възможност да осъществяване на идеи за подобряване бъдещето на децата, ползващи социални услуги.
ТИМУР КОЛОСОВ
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Роден през 1981 г. в Република Узбекистан. Завършена бакалавърска степен в Украйна, специалност "Международна политология". Полученото образование ми помага много при дефиниране на нуждите както на потребителите, така и на целия екип от специалисти. Имам 4 годишен опит в "Соник Старт", като профилирано в резидентните услуги. Минал съм през позициите на възпитател, социален работник и координатор на резидентните социални услуги към " СОНИК СТАРТ".
АСЯ ТОДОРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Казвам се Ася Емилова Тодорова.Родена съм в град София. Завършила съм Средно образование “Христо Ботев” гр.Драгоман през 2008г. В Соник Старт работя на длъжност социален асистент. Социалният асистент има ключова роля за работата на Центъра: отговорен е за техническата поддръжка на работата на социалния работник, както и разписване на документи свързани със социалната работа, поддържане на успешна работна среда и обстановка,осигуряване на нужните материали и подготовка на документи за безпроблемно протичане на работния процес, както и логистична поддръжка на работата на експертния персонал.
НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Николина Василева има завършено висше образование – медицинска сестра общ профил и здравни грижи в Медицински Университет „Йорданка Филаретова“ гр. София. В ЦНСТ Драгоман е назначена на длъжността медицинска сестра през 2016 г. Организира социалното обслужване на потребителите, подобрява качеството на социалната услуга и подпомага процеса на социална адаптация и интеграция на децата. Наблюдава здравословното състояние на децата и при необходимост оказва долекарска помощ, съобразно компетенциите си. Изпълнява назначения от лекар, участва като специалист в здравната сфера в изготвянето на индивидуална оценка и индивидуален план за предоставяне на услугата, план за грижи. Приема здравните документи, касаещи здравословното състояние на децата; здравната документация на Центъра. Осигурява наблюдението на хранителния и лекарствения режим на децата. Осъществява контрол над санитарно хигиенното състояние на Центъра и други дейности свързани с дейността на Центъра.
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Георги Рангелов е завършил ПЖИ „Тодор Каблешков“. В ЦНСТ Драгоман работи от 2016 г. като възпитател. Преминал е през множество обучения в социалната сфера за повишаване качеството на работа с деца. Работи в подкрепа на потребителите в реализацията им в обществото и задоволяване на индивидуалните им потребности. Извършва мобилна работа, провежда индивидуална и групова работа с деца, както и трудотерапия. Планира и провежда групова и индивидуална работа с децата, оказва професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности на децата. Подпомага децата при правилно организиране на свободното време; подпомага изграждането на навици за самообслужване, хранене, почивка, хигиена, формира у тях хигиенни навици, културно поведение, отговорно отношение и др.
ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Емил Любомиров е завършил „СПТУ по хранително вкусова промишленост“ гр. София. Работи в ЦНСТ Драгоман от 2018 г. Провежда групова и индивидуална работа с децата, настанени в услугата. Отговаря за изготвянето на отчетната документация. Осигурява индивидуална подкрепа на децета; подпомага децата при правилно организиране на свободното време и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Съдейства и следи за редовното посещение на училищните занятия на децата; подкрепя ги в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка.
ДЕТЕЛИНА АНАЧКОВА
ВЪЗПИТАТЕЛ
Казвам се Детелина Георгиева Аначкова.Родена съм в гр.София.Завършила съм Средно образование в гр. Драгоман. Провеждам групова и индивидуална работа с децата, настанени в услугата.Отговаря за изготвянето на отчетната документация. Осигурява индивидуална подкрепа на децета; подпомага децата при правилно организиране на свободното време и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Съдейства и следи за редовното посещение на училищните занятия на децата; подкрепя ги в тяхната адаптация към училищната среда и подпомага тяхната самоподготовка.
ЕДИСЛАВ ХРИСТОВ
ВЪЗПИТАТЕЛ
Едислав Христов роден гр.Перник. Завършил ПГТ по АТТ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Сливница. Изпълнява длъжността на възпитател в ЦНСТ - Драгоман от 2020г. Отговаря за изготвянето на очетната документация. Осигурява групова индивидуална работа както и трудотерапия в подкрепа на децата, подпомага на децата при правилно организиране - през свободното им време, и участва във всички дейности на Центъра с цел предоставяне на качествена социална услуга. Подпомага при изграждането им на самообслужване , хранене ,почивка , хигена -формира в тях хигиенни навици -добри отношения и други.
МАГДАЛЕНА ПАРИЧКОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Казвам се Магдалена Паричкова и съм на 28 години. Родена съм в град София, живея в град Драгоман. През 2017 г. завърших „Бизнес администрация“ степен бакалавър в „Международно висше бизнес училище“. Омъжена съм и имам едно дете. Работила съм предимно като търговец. Притежавам добри комуникативни умения и се справям отлично с възложените ми задачи. Обичам да прекарвам свободното си време с детето ни.